GDPR

INFORMÁCIE O ZÍSKAVANÍ A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosti 4ACT, s.r.o., so sídlom: Medená 18,  811 02 Bratislava, IČO: 47 111 224 a spoločnosti STK OK, s. r. o., so sídlom: Medená 18,  811 02 Bratislava, IČO: 46 750 339, záleží na ochrane Vašich osobných údajov, pričom ich ochrana je jednou z našich hlavných priorít. Preto sme pre Vás v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi pripravili tieto informácie o získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov. Dozviete sa z nich, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, dôvod tohto spracúvania a komu sú tieto údaje poskytnuté alebo sprístupnené.

Nasledovné informácie boli vypracované v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Spoločnosti 4ACT, s.r.o., so sídlom: Medená 18,  811 02 Bratislava, IČO: 47 111 224 a spoločnosť STK OK, s. r. o., so sídlom: Medená 18,  811 02 Bratislava, IČO: 46 750 339, ako prevádzkovatelia internetovej stránky www.stkok.sk prehlasujú, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané výlučne v súlade s Nariadením a Zákonom, ako i ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Všetky osobné údaje sú spracúvané výlučne prevádzkovateľom osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov pri STK Komárno a STK Košice je spoločnosť 4ACT, s.r.o., so sídlom: Medená 18,  811 02 Bratislava, IČO: 47 111 224, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 130919/B. Prevádzkovateľom osobných údajov pri STK Šaľa a STK Nitra je spoločnosť STK OK, s. r. o., so sídlom: Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 46 750 339, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 82581/B (ďalej každá spoločnosť len ako „prevádzkovateľ“).

Zástupca prevádzkovateľa nebol poverený. Osobné údaje nebudú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa.

 1. Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba nebola prevádzkovateľom určená.

 1. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame iba v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na základe Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje spracúvame:

 • na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia; § 13 ods. 1 písm. a) Zákona);
 • s cieľom plniť náš vzájomný zmluvný vzťah (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia; § 13 ods. 1 písm. b) Zákona);
 • s cieľom plniť si svoje zákonné povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; § 13 ods. 1 písm. c) Zákona);
 • v rámci našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona).

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom v závislosti od Vami udeleného súhlasu je:

 1. rezervácia termínu a vykonanie Vami požadovanej technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly a/alebo kontroly originality Vášho vozidla;
 2. zasielanie upozornení na:
 1. termín, kedy uplynie platnosť technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly Vášho vozidla,
 2. termín Vašej rezervácie na vykonanie technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly Vášho vozidla;
 1. marketingové/reklamné akcie pre umyváreň vozidiel, vykonanie technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly a/alebo kontroly originality Vášho vozidla, ako i ostatných činností prevádzkovateľa.

Zaškrtnutím príslušného políčka v príslušnom formulári prevádzkovateľa vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno a priezvisko, príp. obchodné meno, telefonický kontakt, emailový kontakt, druh motorového vozidla a evidenčné číslo motorového vozidla.

Vy ako dotknutá osoba poskytujete osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne, na základe Vášho súhlasu, pričom ide o požiadavku, ktorá je potrebná a nevyhnutná na uzatvorenie a plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť. V prípade, ak sa rozhodnete neposkytnúť požadované osobné údaje na konkrétne uvedený účel, prevádzkovateľ nebude schopný poskytnúť objednané služby (vykonanie technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly a/alebo kontroly originality Vášho motorového vozidla, zasielanie upozornení  na termíny, kedy uplynie platnosť technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly Vášho motorového vozidla, zasielanie upozornení na termín vykonania technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly Vášho vozidla, zasielanie oznámení o marketingových/reklamných akciách pre umyváreň vozidiel a vykonanie technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly a/alebo kontroly originality Vášho vozidla).

 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia; § 13 ods. 1 písm. f) Zákona)

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu a ostaných reklamných ponúk existujúcim alebo potenciálnym zákazníkom, a to najmä formou zasielania informácií alebo obchodných ponúk týkajúcich sa umyvárne vozidiel, vykonania technickej kontroly a/alebo emisnej kontroly a/alebo kontroly originality Vášho vozidla, ako i ostatných činností prevádzkovateľa.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje budú poskytované tretím osobám, a to predovšetkým:

 • zamestnancom prevádzkovateľa, ktorí budú poskytovať služby pre dotknutú osobu;
 • poskytnuté do informačných systémov verejnej správy, vedených  poverenými organizáciami (technickými službami) podľa zákona č. 106/2018 Z.z., o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
 • fyzickým alebo právnickým osobám – dodávateľom služieb pre prevádzkovateľa, ak je to potrebné pre plnenie zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 • poradcom prevádzkovateľa v prípade realizácie auditu alebo due-dilligence týkajúcich sa korporátnych zmien u prevádzkovateľa;
 • orgánom verejnej moci, ak si ich tieto vyžiadajú v rámci svojich právomocí.

Prípadné poskytnutie osobných údajov tretím osobám bude subjektom zákonných požiadaviek alebo zmluvných záväzkov tak, aby bola zachovaná dôvernosť osobných údajov a bolo rešpektované súkromie dotknutých osôb. Tretím stranám bude zo strany prevádzkovateľa umožnený prístup k osobným údajom dotknutej osoby výlučne v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje nevyhnutné na výkon ich činností alebo v rozsahu, v akom to stanovuje príslušný právny predpis.

 1. Prenos osobných údajov

Osobné údaje nebudú zverejnené a prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám. osobné údaje nie sú a nebudú zverejňované.

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu 5 rokov od ich poskytnutia, ak príslušný právny predpis, ktorým je prevádzkovateľ viazaný neustanoví dlhšiu dobu;
 • poskytnuté pre účely marketingových/reklamných aktivít po dobu 5 rokov od ich poskytnutia, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o ich výmaz skôr.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, po odvolaní súhlasu dotknutej osoby alebo na základe žiadosti dotknutej osoby prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby vymaže.

 1. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so získavaním a spracúvaním Vašich osobných údajov máte v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov nasledovné práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a právo zistiť a získať potvrdenie, či o Vás nejaké osobné údaje spracúvame a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, aký je účel ich spracúvania, po akú dobu ich spracúvame a iné podrobnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (čl. 15 Nariadenia; 21 Zákona);
 • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu;
 • právo na opravu Vašich osobných údajov a na ich aktualizáciu (čl. 16 Nariadenia; § 22 Zákona);
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov v súlade a za podmienok určených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pokiaľ to neodporuje účelu ich spracúvania a po uplynutí doby ich uchovávania (čl. 17 Nariadenia; § 23 Zákona);
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak ste vy alebo iný subjekt spochybnili ich správnosť a to minimálne do času, kedy si overíme ich správnosť (čl. 18 Nariadenia; § 24 Zákona);
 • právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov (čl. 21 Nariadenia; § 27 Zákona);
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov (čl. 20 Nariadenia; § 26 Zákona);
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako i návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (čl. § 100 Zákona).
 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania.

 1. Podmienky zabezpečenia a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov s tým, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním príslušného formulára prostredníctvom internetovej stránky www.stkok.sk potvrdzujete, že ste oboznámení v celom rozsahu s podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na tam vymedzený a špecifikovaný účel.

 1. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok alebo pripomienok súvisiacich so získavaním, spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne na adresu sídla našej spoločnosti alebo elektronicky na emailovú adresu info@stkok.sk.

Môžete sa objednať aj telefonicky

Zadajte svoj email a prihláste sa pre odber noviniek

(Registráciou udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 (GDPR) za účelom zasielania obchodných oznámení v súlade s § 63 zákona č. 351/2011 Z.z .o elektronických komunikáciách a našimi Zásadami na ochranu osobných údajov.)