Informacie k ISO 37001

ETICKÝ KÓDEX

Vážení zákazníci,

staňte sa aj vy súčasťou nášho protikorupčného systému manažérstva podľa požiadaviek  ISO 37001 tým, že budete s nami zdieľať naše hodnoty, a uplatňovať ich vo svojom živote a tým budete budovať spoločenské a etické hodnoty našej spoločnosti.
Pokiaľ ku nám prídete s pravidelne servisovaným vozidlom, spĺňajúcim normy, chránite životy svojich najbližších ako aj životy nás všetkých na cestách.
Spoločnosť  4ACT, s. r. o.  Vám len s radosťou bezchybný stav vozidla potvrdí v rámci kontrolnej činnosti na vašom vozidle.

Nie je riešením mať vozidlo, ktoré nespĺňa štandardy a riešiť kontrolu cestou úplatkov.

Tým vlastne ohrozujete životy nás všetkých a hlavne vašich najbližších!

Garantujeme:

 • Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, zákonné uspokojovanie vašich potrieb.
 • Diskrétne, zdvorilé správanie vo vzťahu k zákazníkom, bez akéhokoľvek zvýhodnenia, predsudkov a diskriminácie.
 • Spoločnosť 4ACT, s. r. o. sa zaväzuje používať iba legitímnemetódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné.
 • Spoločnosť 4ACT, s. r. o. dbá na to, aby jej služby boli kvalitné, bezpečné, vyhovujúce zavedeným národným a medzinárodným normám.
 • Spoločnosť 4ACT, s. r. o. poskytuje včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie pri svojej kontrolnej činnosti. Nedopúšťa sa šírenia neprávd ani zatajovania.
 • Vzťahy so zákazníkmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte.
 • Spoločnosť 4ACT, s. r. o. sa zaväzuje, že bude vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich zákazníkov, zdržujúcich sa na našich pracoviskách. Zároveň od zákazníkov vyžadujeme dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v spoločnosti.
 • Zamestnanci spoločnosti 4ACT, s. r. onesmú prijať od zákazníkov peňažné dary alebo iné provízie.
 • Zamestnanci spoločnosti 4ACT, s. r. o. neposkytujú a neprijímajú akýkoľvek úplatok. Všetci sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Trestného zákona.
 • Zamestnanci spoločnosti 4ACT, s. r. o. sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostredníctvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 • Účastníci konfliktu dbajú na to, aby pracovné konflikty neprerástli do osobnej nevraživosti.

POLITIKA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII A ÚPLATKÁRSTVU

Spoločnosť 4ATC, s.r.o.  je  zameraná na technickú a  emisnú kontrolu vozidiel.
Úlohou riadenia  systému manažérstva proti korupcii v zhode s normou 37001  je neustálym  pôsobením prispievať k etickému správaniu všetkých zainteresovaných strán. Úplatkárstvo je v spoločnosti 4ATC, s.r.o. neakceptovateľné a zakazuje sa!

V záujme horeuvedeného:

 • Manažment spoločnosti sa zaväzuje spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva proti úplatkárstvu.
 • Manažment spoločnosti sa zaväzuje dodržiavať právne a zákonné predpisy a požiadavky platné v SR a EÚ a protikorupčné zákony, ako aj proti úplatkárske procesy a stanovené ciele zavedené v spoločnosti za účelom boja proti úplatkárstvu a korupcii.
 • Chceme aby naša spoločnosť bola vzorom pre ostatné stanice technickej kontroly ako spoločnosť, ktorá neakceptuje neetické a úplatkárske správanie.
 • Vyžadujeme od svojich zamestnancov aktívnu komunikáciu a okamžité riešenie v prípade sťažností a neetického správania zo strany našich zamestnancov respektíve zákazníkov bez strachu z prípadnej pomsty, respektíve postihu. Preto sme ustanovili nezávislú osobu zodpovednú za súlad so zásadami proti korupcii a riešenia korupčných záležitostí a manažovania protikorupčného systému v spoločnosti.
 • Prostredie a zamestnanci našej spoločnosti musia na  zákazníka pozitívne vplývať a vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery, zdvorilosti a etického správania.

Realizáciu  politiky uskutočňujeme aktívnou účasťou všetkých zainteresovaných strán  a osobným príkladom  manažmentu spoločnosti.

POUČENIE

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť 4ACT, s. r. o.  vybudovala protikorupčný systém. Staňte sa aj vy súčasťou nášho protikorupčného systému manažérstva podľa požiadaviek ISO 37001. Urobíte tak tým, že nebudete ponúkať úplatok pri výkone TK a EK v našej spoločnosti nakoľko by ste sa dopustili spáchania trestného činu korupcie, t.j. podplácania, nepriamej korupcie v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon) ,ktoré sa riešia  podľa pravidiel ustanovených v zákone č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).

Čo vám hrozí pri ponúkaní úplatku :

 • trest odňatia slobody až na tri roky (§46 Trestného zákona)
 • peňažný trest (§56-§57 Trestného zákona – od 160Eur do 331 930Eur)
 • trest prepadnutia majetku (§58-§59 Trestného zákona)
 • trest prepadnutia veci (§60 Trestného zákona)
 • trest zákazu činnosti (§61 Trestného zákona).

Výška úplatku (hodnota veci alebo plnenia majetkovej povahy vyjadriteľná v peniazoch) nie je z hľadiska naplnenia znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu rozhodujúca (napr. aj čokoláda za 1 euro).

Ako spoznať korupciu?   Buďte všímaví a nebuďte k tomu ľahostajní!

Naša spoločnosť bude rada pokiaľ si tento nežiadúci fenomén všimnete a podáte oznámenie buď :

 • do anonymnej schránky umiestnenej v prijímacej kancelárii
 • Na email : korupcia@stkok.sk
 • Na mobilné číslo : 0915 863661
 • Priamo konateľovi spoločnosti

Môžete sa objednať aj telefonicky

Zadajte svoj email a prihláste sa pre odber noviniek

(Registráciou udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 2016/679 (GDPR) za účelom zasielania obchodných oznámení v súlade s § 63 zákona č. 351/2011 Z.z .o elektronických komunikáciách a našimi Zásadami na ochranu osobných údajov.)